HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1.Chức năng của hội đồng trường

– Hội đồng trường là cơ quan quản trị của trường, giữ vai trò lãnh đạo, quyết định của chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường

– Hội đồng trường là cầu nối giữa nhà trường xã hội ; có nhiệm vụ trung tâm là xây dựng chính sách để lãnh đạo nhà trường hoạt động đúng mục tiêu đã định, giám sát, kiểm tra đánh giá việc quản lý nhà trường của Hiệu trưởng

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường

Hội đồng trường có quyền hạn và trách nhiệm sau :

– Quyết định về mục tiêu chiến lược, kết hoạch phát triển của trường báo gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển trung han và dài hạn phù hợp với quy định mạng lưới các trường đại học của Nhà nước

– Quyết định về  dụ thảo Quy chế tổ chức  và hoạt động của trường hoặc các bổ sung, sủa đổi Quy chế trước khi Hiệu trưởng trình Bộ lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt. Quyết định chủ trương chi tiêu, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn quy định tại các quy định hiện hành

– Giám sát việc thực hiện ” Quy chế việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của trường ” do Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành các Nghị quyết của Hội đồng trường

 3. Cơ cấu tổ chức