A. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về các nội dung công tác sau:
1. Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo các ngành học và các loại hình đào tạo được Bộ Lao động cho phép Trường tổ chức đào tạo.
2. Tổ chức việc thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập trong nhà trường theo đúng quy chế đào tạo của Bộ Lao động và các quy định của Trường.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I/ Tổ chức thực hiện các quy chế về đào tạo:
Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của Trường, cụ thể hoá các quy chế về đào tạo của Bộ Lao động thành các quy định và quy trình, trình Hiệu trưởng quyết định ban hành để áp dụng trong nhà trường.

II/ Tổ chức và quản lý đào tạo:
1. Phối hợp với các Khoa để xuất với Ban giám hiệu cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo; xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo của các ngành học, các trình độ đào tạo, các loại hình đào tạo. Trên cơ sở mục tiêu, chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng duyệt, lập kế hoạch giảng dạy từng năm học, từng học kỳ trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.
2. Phối hợp với các Khoa sắp xếp thời khóa biểu (TKB) cho các lớp từng học kỳ. Quản lý TKB, bố trí phòng học cho tất cả các lớp và chịu trách nhiệm điều phối giảng đường, phòng học để đảm bảo hoạt động giảng dạy, học tập tiến hành bình thường, suôn sẻ.
3. Tổ chức, kiểm tra theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy trong học kỳ bao gồm lên lớp, thí nghiệm, thực hành, tham quan, thực tập, làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp…

4. Lập kế hoạch và sắp xếp phòng thi kết thúc học phần (kỳ thi chính và kỳ thi lại) và giám sát việc thực hiện của các Khoa.
Phối hợp với các Khoa tổ chức việc học lại và thi lại các học phần trong học kỳ hè.
5. Cuối mỗi kỳ thi kết thúc học phần, nhập điểm đánh giá học phần của sinh viên các lớp, cập nhật và đối chiếu với việc nhập điểm của các Khoa đảm bảo chính xác.
6. Phối hợp với các Khoa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xử lý sinh viên theo kết quả học tập cuối mỗi năm học theo đúng quy chế của Bộ Lao động, quy định của Trường và giám sát các Khoa thực hiện nhanh quyết định xử lý của Hiệu trưởng ngay trong tháng đầu của năm học mới.
Lập chính xác danh sách sinh viên từng lớp sau xử lý đầu mỗi năm học để quản lý việc học tập và thi cử của sinh viên, và gởi Phòng Công tác sinh viên để quản lý sinh viên và Tổ tài vụ để thu học phí.
Phối hợp tốt với các Khoa trong việc quản lý sinh viên tạm ngừng tiến độ học tập.
7. Giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của sinh viên về chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy và kết quả học tập.
8. Thường trực Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường. Làm các văn bản, quyết định thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp và các ban thư ký, ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi tốt nghiệp.
Tổng hợp kết quả thi và bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên từng ngành học, từng trình độ đào tạo, báo cáo Hội đồng xem xét quyết định và làm quyết định công nhận tốt nghiệp.
9. Làm thủ tục xin cấp phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất ở Bộ Lao động, bàn giao phôi bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ được cấp về Phòng Hành chính – Tổng hợp quản lý.
Làm bằng tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký và tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế về quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Lao động.
10. Cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập cho sinh viên khi ra trường, chuyển trường.
11. Tiếp nhận, xem xét và trình Ban giám hiệu quyết định cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học, tạm nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập.
12. Thống kê, báo cáo thường kỳ và đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của Bộ Lao động và Hiệu trưởng.

III/ Công tác liên quan đến Giảng viên:
1. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, nhu cầu và khả năng phát triển các ngành nghề đào tạo, đề xuất với Ban giám hiệu về quy hoạch, định biên đội ngũ giảng viên của các Khoa, Ban Khoa học cơ bản và các bộ môn.
2. Là thành viên Hội đồng tuyển dụng giảng viên của Trường, tham mưu với Ban giám hiệu về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng giảng viên theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường đại học.
3. Trên cơ sở theo dõi việc thực hiện kế hoạch các khâu giảng dạy của giảng viên, xác nhận khối lượng giảng dạy của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của các Khoa, Ban khoa học cơ bản, các bộ môn vào cuối học kỳ và cuối năm học theo quy định về tính quy đổi thành giờ chuẩn đối với các công việc thuộc nhiệm vụ giảng dạy đại học và cao đẳng và lập phiếu thanh toán tiền giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng.

IV/ Quản lý và điều hành hoạt động của Thư viện trường:
1. Phối hợp với các Khoa, Ban khoa học cơ bản, hàng tháng lập kế hoạch mua giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học trình Ban giám hiệu duyệt và kết hợp với Tổ tài vụ làm các thủ tục mua, nhập về thư viện.
2. Tổ chức, sắp xếp hợp lý, khoa học và bảo quản tốt toàn bộ sách, báo, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên khai thác và sử dụng hiệu quả.
3. Xây dựng nội quy, quy chế về thủ tục mượn và sử dụng sách, báo, tài liệu tại Thư viện, phục vụ tận tình, chu đáo người đọc.
4. Có kế hoạch từng bước hiện đại hoá thư viện, xây dựng thư viện điện tử.
5. Làm thủ tục đề nghị Ban giám hiệu cho thanh lý sách báo, tài liệu đã bị rách, nát, hư hỏng hoặc lạc hậu về nội dung.

V/ Công tác khác:
1. Lập kế hoạch và tổ chức việc in ấn, xuất bản giáo trình, tài liệu, sách tham khảo.
2. Đế xuất với Ban giám hiệu về các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng các cơ sở phục vụ dạy học như giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, các thiết bị dạy học, máy móc thiết bị giảng dạy thực hành, …
3. Là Thành viên Hội đồng tuyển sinh của Trường, tham gia công tác tuyên truyền tuyển sinh và tuyển sinh hàng năm theo sự phân công của Ban giám hiệu.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Lãnh đạo và nhân viên Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Nhân sự, các Khoa, Phòng, Ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.
Trong quá trình thực hiện, theo đề nghị của các đơn vị, Hiệu trưởng sẽ có quyết định điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển nhà Trường.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :

                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG

                                              Địa Chỉ: 42-46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

                                              Điện thoại: 093 485 55 46

                                              Email: caodangngoaithuong@gmail.com

                                    Văn phòng tiếp nhận hồ sơ:

                                            * 42-46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

                                           * 116 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng